خبر

بیش از ٢٠٠ هکتار جنگل و مراتع جوانرو در آتش سوخت

آتش سوزی روزهای اخیر در جوانرو موجب نابودی بیش از ٢٠٠ هکتار از جنگلها و پوشش گیاهی منطقە شدە است.

حریق از روز پنجشنبه ١٧ خرداد به جان مراتع و جنگلهای جوانرو افتادە است.

گزارش ها از شرق کوردستان حاکی است کە این آتش سوزی‌ها امروز چهار شنبە ٢٣ خرداد در برخی مناطق دوبارە شعلەور شدە و هنوز بە طور کامل کنترل نشدە است.

طبق تصاویر منتشر شدە جمعی از کنشگران و فعالین محیط زیست از دیگر نقاط شرق کوردستان بە یاری مردم منطقە رفتەاند. آنها با کمترین امکاناتی که در اختیار دارند، سعی در مهار آتش کرده اند.

داوطلبان مردمی میگویند آتش را در نقاطی مهار کردند اما حالا آتش از جایی دیگری در جنگل زبانه کشیده است.

گفته میشود بیش از ٢٠٠ هکتار از مراتع و جنگلهای جوانرو تاکنون سوخته است.

همچنین تصاویر دردناکی از قربانی شدن حیوانات جنگل و جوجە کبکهایی منتشر شده که جان خود را از دست دادهاند.

از سوی دیگر گزارشهای از تداوم آتش سوزی در مناطق حفاظتشده مرخیل پاوە منتشر شدە است.

برو بە دکمە بالا