نگرش

برنامە سیاسی هفتگی کە روزهای یکشنبە پخش می‌شود و هر هفتە با حضور کارشناسان زن رویدادها و مسائیل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مهم را ارزیابی می‌کند.

برو بە دکمە بالا