بەرنامەکان

نگاه سوم NEGAHÊ 3

نگاه سوم 25-01-2021 NEGAHÊ 3

نگاه سوم 25-01-2021 NEGAHÊ 3

    

IMDB: /10 votes

پێشکەشکار: محسن میرزایی مهمانان برنامە:شکوە کریمی/ عضو جمعیت حقوق بشر کردستانعبدالهادی نظری/ معلم سابق در ایران و کنشگر سیاسی

نگاه سوم 22-01-2021 NEGAHÊ 3

نگاه سوم 22-01-2021 NEGAHÊ 3

    

IMDB: /10 votes

مجری: محسن میرزایی مهمانان برنامە:ابراهیم علیپور/ فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل منطقەقادر شیری/ عضو هیئت مدیرە جمعیت حقوق بشر کردستان

نگاه سوم 20-01-2021 NEGAHÊ 3

نگاه سوم 20-01-2021 NEGAHÊ 3

    

IMDB: /10 votes

مجری: محسن میرزایی مهمانان برنامە:حسن قازی- پژوهشگر، روزنامە نگار و آگاه بە مسائل کردستانمحمد هژبری/ عضو شورای رهبری جمعیت حقوق بشر کردستان

نگاه سوم 18-01-2021 NEGAHÊ 3

نگاه سوم 18-01-2021 NEGAHÊ 3

    

IMDB: /10 votes

مجری : محسن میرزایی مهمانان برنامە:دکتر رامین احمدی/استاد علوم پزشکی دانشگاە یل امریکا و رئیس پخش آموزش ، سازمان آموزش پزشکی جهانیسیاوش حیاتی/ سخنگوی مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسانناوخاص نظری/ فعال سیاسی و تحلیگر مسائل ایران

نگاه سوم 15-01-2021 NEGAHÊ 3

نگاه سوم 15-01-2021 NEGAHÊ 3

    

IMDB: /10 votes

مجری : محسن میرزایی مهمانان : بهرام رحمانی / نویسندە و تحلیلگر سیاسی اهون چیاکو / عضو مجلسی حزب حیات آزاد کوردستان - پژاک فرهاد شعبانی / از مدیران کولبر نیوز و کارگر نیوز

نگاه سوم 13-01-2021 NEGAHÊ 3

نگاه سوم 13-01-2021 NEGAHÊ 3

    

IMDB: /10 votes

مجری : محسن میرزایی

نگاه سوم 04-01-2021 NEHAGÊ 3

نگاه سوم 04-01-2021 NEHAGÊ 3

    

IMDB: /10 votes

مجری : محسن میرزایی مهمانان برنامە : دکتر عباس ولی / استاد سابق دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی زهرا لطفی / فعال حقوق بشر

نگاه سوم 11-01-2021 NEGAHÊ 3

نگاه سوم 11-01-2021 NEGAHÊ 3

    

IMDB: /10 votes

مجری : محسن میرزایی مهمانان برنامە : شهلا محمدی / روزنامە نگار و فعال حوزە زنان فاطمە کریمی / مدیر شبکە حقوق بشر کردستان قادر شیری / عضو هیئت مدیرە جمعیت حقوق بشر کردستان

نگاه سوم 08-01-2021 NEGAHÊ 3

نگاه سوم 08-01-2021 NEGAHÊ 3

    

IMDB: /10 votes

مجری : محسن میرزایی مهمانان : روبن مارکاریان / نویسندە و تحلیلگر سیاسی هیوا گل محمدی / روزنامە نگار و تحلیلگر سیاسی

نگاه سوم 06-01-2021 NEGAHÊ-3

نگاه سوم 06-01-2021 NEGAHÊ-3

    

IMDB: /10 votes

مجری : محسن میرزایی مهمانان برنامە : جمشید اسدی / اقتصاددان و عضو شورای مدیریت گذار رضا حسین بر / تحلیلگر مسائل ایران و آگاه بە مسائل بلوچستان جهانزیب بلوچ / فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوچستان