خبر، آکتول

نگاه سوم

موضوعات برنامە: زنان زندانی سیاسی، جنبش دانشجویی و تدوام خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی در دانشگاهها

مهمانان: مرسدە قائدی زندانی سیاسی سابق و عضو جنبش دادخواهی ایران تریبونال و دکتر جلال ایجادی استاد جامعەشناسی دانشگاههای سوربن و کنام پاریس

مجری: محسن میرزایی

برو بە دکمە بالا