نگاه سوم

برنامەای سیاسی ویژە بررسی تحولات مهم کردستان، ایران و جهان؛ هر هفتە روزهای شنبە، سەشنبە و پنجشنبە پخش می‌شود

برو بە دکمە بالا