نگاه سوم

برنامەای سیاسی است ویژە بررسی تحولات مهم کردستان، ایران و جهان؛ هر هفتە روزهای شنبە، سەشنبە و پنجشنبە پخش می‌شود و د

برو بە دکمە بالا