خبر، آکتول

نگاه سوم

موضوعات برنامە: اظهارات جاوید رحمان گزارشگر ویژە سازمان ملل متحد در امور ایران دربارە سیاست تبعیض‌آمیز حکومت مرکزی در قبال بلوچستان، برگزاری کنفرانس کُرد در پارلمان اروپا

مهمانان: رضا حسین بُر تحلیلگر و آگاه به مسایل بلوچستان و مهیم سرخوش مسئول روابط خارجی حزب بلوچستان راجی تپاکی

مجری: محسن میرزایی

برو بە دکمە بالا