زن

ویرا

مهمانان: سارا کرمانیان دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل، سوزان کریمی نویسندە و کنشگر فمینیست و دنیا احمدی استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه خرونینگن هلند

مجری: نگین شیخ‌الاسلامی وطنی

برو بە دکمە بالا