خبر

اخراج ۱۳ هزار مهاجر افغانستانی از ایران تنها در یک هفتە

همزمان با اشاعە ملی‌گرایی و تقویت افغان‌ستیزی توسط رسانه‌های حکومتی و البته رسانه‌های راست افراطی فارسی، مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردەاند کە ۱۳ هزار مهاجر افغانستانی را ظرف یک هفتە از ایران اخراج کردەاند.

به گفتە مسئولان رژیم ایران، این افراد از مهاجران "غیر قانونی" بودەاند.

مسئولان ایرانی همچنین اعلام کرده‌اند که آن شمار از مهاجرانی که به‌گونه غیرقانونی وارد ایران شوند، دوباره اخراج خواهند شد.

این مسئلە در حالی رخ‌ می‌دهد کە هفتە گذشتە نیز حضور مهاجران افغانستانی در ۱۶ استان ایران و شرق کردستان از جانب جمهوری اسلامی ممنوع اعلام شد.

در هفتەهای گذشتە و به دنبال تحریک ملی‌گراهای افراطی مرکزگرا، شمار زیادی از مهاجران افغانستانی در ایران با حملات مهاجرستیزانه روبرو بودەاند.

همچنین گزارش‌ها حاکی است کە هفته گذشتە و به دنبال کشتەشدن یک جوان ایرانی بە دست یک مهاجر افغانستانی در شهر میبد واقع در استان یزد، راست‌گرایان تر و خشک را با هم سوزاندە و خانه‌های دەها مهاجر افغانستانی را به آتش کشیدند.

برو بە دکمە بالا